MFK 2003

MFK 2003 - interdyscyplinarne sympozjum popularnonaukowe

Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie Twórców "Contur" oraz Stowarzyszenie Promocji Studenckiej (przy AOK w Łodzi) uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w  trzeciej  edycji interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego, tym razem pod tytułem Komiks jako element kultury współczesnej.

Propozycje rozwinięć tematu:

 • Komiks - pośród innych gatunków / mediów / sztuk.
 • Komiks (nie tylko w Polsce) na tle kultury współczesnej / narodowej / masowej - w tym np.: "Komiks artystyczny" wobec komercji i kiczu.
 • Komiks jako "najzabawniejsza ze sztuk" i "obszar realizacji marzeń" (vs media elektroniczne).
 • Komiks w postmodernizmie - "postmodernistyczność" w komiksach.
 • Problem istoty komiksowego medium - Komiks jako przekaz, tworzywo, forma.
 • Twórcy, historia i specyfika Komiksu Polskiego - w kontekście kultury współczesnej.
 • Polska twórczość komiksowa wobec tendencji i trendów w Komiksie Światowym - fascynacje, wpływy, różnice (w tym np.: określenie i charakterystyka wyznaczników Polskiej Szkoły Komiksu).
 • Status obecny i kierunki rozwoju gatunku w Polsce (w tym np.: artystyczne konsekwencje komercjalizacji komiksowego rynku wydawniczego).

Sympozjum odbędzie się 26 października 2003 r. w Łódzkim Domu Kultury (Łódź 90-113, ul. Traugutta 18, e-mail: festiwalkomiksu(at)poczta.wp.pl) w trzecim dniu (niedziela) Międzynarodowego Festiwalu Komiksu "KOMIKS '2003". Organizatorzy sympozjum zakładają, że obrady stanowić będą okazję do zaprezentowania stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej, umożliwiając wieloaspektowe ujęcie problematyki rozważań teoretycznych nad rolą, miejscem i sytuacją Komiksu - rozumianego jako swoisty fenomen kulturowy - nie tylko w Polsce, choć ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym. Ponieważ planowane jest wydanie antologii nadesłanych referatów (artykułów, esejów), prosimy o przesłanie na adres ŁDK "gotowych do druku" (tj. sporządzonych zgodnie z regulaminem) tekstów - wraz z dyskietką i ankietą uczestnika - w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2003 r.

Organizatorzy

mgr Andrzej Sobieraj
(Kierownik Ośrodka Ruchów Społecznych w Łódzkim Domu Kultury)
0-42 / 633-98-00, wew. 244, 247.

 

mgr Krzysztof Skrzypczyk
(socjolog sztuki - komiksolog)
0-22 / 684-06-05.

W sprawie szczegółowych informacji - prosimy o kontakt z organizatorami!


Sympozjum komiksologiczne
Komiks jako element kultury współczesnej

Łódzki Dom Kultury - 26 października 2003 r.


Ankieta uczestnika
[Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety - najlepiej dużymi ("drukowanymi") literami.]

1. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Stopień, tytuł naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Adres prywatny, telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Uczelnia, instytut, nazwa placówki naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Temat referatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Informacje do Noty o Autorach (2-3 zdania o sobie z perspektywy swej działalności: kim jestem i co robię - szczególnie na obszarze Komiksu):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Chęć uczestnictwa w innych imprezach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu: tak / nie
8. (Ewentualny) nocleg z soboty na niedzielę: tak / nie

(ad. 7., 8. - zaznaczyć właściwą odpowiedź)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data, miejscowość) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis)


Zasady "technicznego" przygotowania tekstów
przesyłanych do druku w Antologii Referatów z Sympozjum Komiksologicznego.

[Poniższe zasady "generują" obowiązujący wzór przygotowania tekstu, którego (najlepiej - bezalternatywne!) trzymanie się przez autorów ogromnie usprawni prace redakcyjne i umożliwi tym samym terminowe oddanie antologii do druku - z czym, niestety, co roku są duże problemy. Jeżeli nadesłany tekst nie będzie spełniać poniższych wymogów regulaminowych, związanych przede wszystkim ze stroną edytorską, zostanie odesłany autorowi - do poprawy.

1. Warunki ogólne

 1. tekst referatu (artykułu, eseju) winien być przesłany na białym papierze formatu A4, w jednym egzemplarzu, wraz z dyskietką 3,5 (edytor Word, wersja co najmniej 97); przesłanie referatu e-mailem - na odpowiedzialność wysyłającego;
 2. maksymalna ilość stron referatu - do 8; w przypadku większej ilości stron - referat będzie arbitralnie skracany;
 3. wielkość czcionki tekstu: 12, odstępy między wierszami: 1,5 (półtora);
 4. marginesy powinny mieć wymiary: górny i dolny - 15 mm, prawy i lewy - 20 mm; wszystkie strony "maszynopisu" powinny być objęte jedną paginacją.
 5. w całym tekście należy stosować pojedyncze spacje i nie używać funkcji "enter" w środku zdania;
 6. imię i nazwisko autora - nad tytułem, na pierwszej stronie tekstu;

2. Tabele i wykresy

Tabele (i/lub wykresy) ponumerowane kolejno i (ewentualnie) zatytułowane (nad ramką w lewym górnym rogu) winny być umieszczone w odpowiednim miejscu w tekście.

3. Ilustracje i rysunki

Ze względów techniczno-organizacyjnych (tj. przede wszystkim finansowych...) nie przewidujemy drukowania jakichkolwiek plansz czy kadrów komiksowych, ani innych rysunków ilustrujących treść tekstu - co powinni uwzględnić autorzy, przygotowując swoje referaty.

4. Tytuły i cytaty (w tekście referatu oraz w przypisach i w bibliografii)

Tytuły książek, komiksów, prac i części prac naukowych (tzn. rozdziałów, artykułów, itp.) oraz cytaty z nich - należy podawać kursywą, bez cudzysłowiu, taką samą wielkością czcionki; cytaty umieszczać należy w jednym ciągu z tekstem "właściwym", w ramach bieżącego akapitu, bez ponadstandardowego eksponowania; kursywą wyodrębnione winny być również zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski, np. de facto, ibidem, op. cit., sensu stricto, comics.
Tytuły czasopism - wielkimi literami, bez kursywy i bez cudzysłowiu, np.: AQQ - MAGAZYN KOMIKSÓW, DUŻY FORMAT (dodatek do GAZETY WYBORCZEJ).

5. Odnośniki do cytowanej literatury (przypisy i/lub bibliografia)

 1. pełne dane bibliograficzne cytowanej literatury winny być podane w PRZYPISACH na końcu danego artykułu - w kolejności adekwatnej do umieszczonych w tekście numerów; [przypisy należy wstawiać w tekst automatycznie - co umożliwia bezpośrednio program Microsoft Word!]
 2. ewentualną BIBLIOGRAFIĘ należy podać na końcu tekstu (pod PRZYPISAMI), a poszczególne pozycje bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie, według nazwisk autorów; jeśli w BIBLIOGRAFII występuje kilka prac tego samego autora, należy je uporządkować chronologicznie (wedle roku publikacji);
 3. każda pozycja w PRZYPISACH (jak i w ewentualnej BIBLIOGRAFII) powinna zawierać następujące elementy (zapisywane bez "wytłuszczeń"): [adekwatny lub "porządkowy" numer kropka spacja] pierwsza litera imienia (imion) autora [kropka spacja] nazwisko lub nazwiska współautorów prac zbiorowych (poprzedzone pierwszymi literami imion), [przecinek spacja kursywą] tytuł pracy, [przecinek spacja proste litery] miejsce (ewentualnie nazwa wydawnictwa) [spacja] i rok publikacji oraz (ewentualnie) [przecinek spacja litera s kropka spacja] numery stron cytatu [kropka] np.: M. Szprotu-Szprociński, Komiksy Ricziego Dąbrolatora są bardzo fajne, Bydgoszcz 2002, s. 56-78. ;
 4. w przypadku artykułów z czasopism należy podać - po pierwszej literze imienia i nazwisku autora oraz tytule artykułu [vide: ppkt. c) ] - nazwę czasopisma, rok wydania, numer tomu (z danego roku, np.: POLITYKA 2002, nr 23.) albo datę ukazania się czy też "ramy czasowe" periodyku (np.: FORUM z dn. 12.11.2002-19.11.2002.) oraz, ewentualnie, numery stron dla całości artykułu, np.: T. Kainicram, Kultowość krytykanctwa pseudo-komiksowego a kultura polska, [z cyklu:] Krótkie zadymianie, QQRYQ nr 67 / X'2023 r., s. 12-34. ;
 5. w przypadku artykułu z antologii (z tomu zbiorowego) należy podać - po pierwszej literze imienia i nazwisku autora oraz tytule pracy - [przecinek przyimek [w:] kursywą] tytuł antologii [przecinek prostymi literami] pod red. [spacja] pierwszą literę imienia i nazwisko redaktora (- ów), miejsce (ewentualnie nazwę wydawnictwa) i rok publikacji oraz numery stron artykułu [vide: ppkt. c) ], np.: H. von Nichtverstehen, Polnische comicsen sind am besten, [w:] The most funny Art of the Arts, pod red. G. Brzęczyszczykiewicza i W. Allen'a, New York 2015, s. 357-405.

6. Poprawki

Teksty (wraz z dyskietką) należy dostarczyć bez odręcznych poprawek - "gotowe do druku" (sporządzone zgodnie z powyższymi zasadami! ).


Organizatorzy sympozjum przewidują wydanie antologii nadesłanych tekstów w formie osobnej publikacji towarzyszącej bieżącej edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w ŁDK - a więc przed październikiem 2003 r. Dlatego też prosimy autorów (zainteresowanych publikacją swego referatu) o przestrzeganie terminu nadsyłania tekstów
(do 15 września 2003 r.) oraz o zastosowanie się do powyżej podanych zasad (a to ze względu na konieczność ujednolicenia edytorskiej strony
Chcielibyśmy, aby nasze sympozjum stało się okazją do wymiany poglądów, a przede wszystkim aby umożliwiło spotkanie się różnych osób interesujących się TEORIĄ komiksu (komiksologią), nie tylko profesjonalistów i nie tylko osób z branży. Tak więc obok analiz stricte naukowych czekamy również na teksty publicystów i dziennikarzy, kolekcjonerów i biografów, itp. Niemniej, zachęcamy też autorów, aby przed przysłaniem tekstu, dali go do zaopiniowania swoim kolegom - znawcom problematyki.

Prosimy, aby - w miarę własnych możliwości - rozpropagować informację o naszym sympozjum wśród osób zainteresowanych (lub potencjalnie mogących wykazać zainteresowanie) komiksową i okołokomiksową problematyką, np. na uczelni, wydziale, instytucie itp.

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa