KONKURSY

 

Regulamin Konkursu FWW na komiks

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich.

2. Tematyka komiksów powinna promować aktywność młodzieży z terenów wiejskich i z małych miast na polu gospodarczym oraz zachęcać ją do rozpoczynania działalności gospodarczej.

3. Prace mogą być wykonane techniką: rysunku, malarstwa i fotografii.

4. W konkursie mogą wziąć udział komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

5. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • zawodowcy (do tej kategorii należą twórcy mający za sobą publikacje dostępne w oficjalnym obiegu),
  • debiutanci (do tej kategorii należą twórcy nie mający dotychczas za sobą publikacji w oficjalnym obiegu).

6. Uczestnik konkursu może przysłać nie więcej niż trzy prace komiksowe stanowiące zamkniętą całość, o maksymalnej objętości dwunastu plansz każda. Każda plansza wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy i numer strony, dopisek "zawodowiec" lub "debiutant" oraz dane autora(ów): imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie nie podlegają zwrotowi).

7. Do każdej z przysłanych prac powinien być dołączony w osobnej, zaklejonej kopercie scenariusz proponowanego komiksu. Koperta powinna zawierać dane adresowe identyczne jak opisane w p. 6 oraz dopisek "scenariusz".

8. Prace należy przesłać na adres: Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa z dopiskiem: KOMIKS. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 maja 2005 roku.

9. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Eksponowane one będą na wystawie konkursowej w Warszawie. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w katalogu wystawy. Każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w katalogu, otrzyma katalog za darmo. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury powołanego przez Zarząd Fundacji.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2005 r. Uroczyste wręczenie nagród (po trzy nagrody w każdej z konkursowych kategorii) nastąpi 30 czerwca 2005 r.

11. Wystawa Konkursowa, po zakończeniu ekspozycji w Warszawie, może być prezentowana w innych miastach Polski. Spośród zdobywców nagród Fundacja wybierze autora pracy, która będzie mogła być wydana w 2005 roku.

12. Fundacja zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w katalogu wystawy konkursowej oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i działalności Fundacji. Ponadto, nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

13. Fundacja zastrzega sobie prawo pierwokupu praw autorskich do wybranych przez siebie prac zgłoszonych na konkurs.

14. Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze Fundacji lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa