KONKURSY

Ogólnopolski Konkurs na Komiks i Scenariusz Komiksu "DajęRadę"

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ogłasza Ogólnopolski Konkurs na Komiks i Scenariusz Komiksu "DajęRadę" o tematyce integracyjnej. Patronat honorowy nad konkursem objął Henryk Jerzy Chmielewski.

1. Celem konkursu jest:

 • zainspirowanie do poszukiwań szkolnych i uczelnianych sytuacji groteskowych związanych z niepełnosprawnością,
 • wypromowanie indywidualnych talentów artystycznych.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty.

3. Przedmiotem konkursu jest:

 • Krótki komiks tematyczny, maksymalnie 4 plansze, dowolna technika graficzna, format nie większym niż A3 (297 x 420 mm), zaprojektowany tak, by po zmniejszeniu do formatu A5 (148 x 210 mm) zachował swoją czytelność. Każda plansza powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: imię, nazwisko, adres.
 • lub krótki scenariusz komiksu, maksymalnie 6 stron formatu A4, pisanych w formacie MS Word czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.

4. Tematem prac mają być groteskowe sytuacje szkolne i uczelniane, gdzie bohaterem jest niepełnosprawny.

5. Prace będą oceniane:

 • w dwóch grupach: licealiści i studenci,
 • w dwóch kategoriach: komiks i scenariusz komiksu.
   

6. Prace oceniać będzie jury pod przewodnictwem Henryka Jerzego Chmielewskiego. Jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność artystyczną,
 • atrakcyjność wizualną.

Na konkurs należy zgłaszać prace dotąd nie prezentowane i nie nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik konkursu może złożyć kilka samodzielnie wykonanych oryginalnych prac, z których każda jest jego własnością i do których nie mają żadnych roszczeń osoby trzecie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oryginału pracy oraz wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i konkursu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie dalsze lata, w których będzie organizowany konkurs, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace.

8. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych autora w celach związanych z konkursem oraz udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

9. Prace należy nadesłać lub złożyć osobiście w terminie do 15 marca 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) w:
Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
tel. 022 833 88 88

10. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni laureatów, których prace zostaną opublikowane. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

11. Laureaci dodatkowo otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

12. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się w terminie nie późniejszym niż do końca stycznia 2008 roku, w Muzeum Karykatury. O dokładnym terminie wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Internetu. Laureaci otrzymają informację telefoniczną.

 

Wzór karty zgłoszeniowej:

1. Imię i nazwisko:
2. Szkoła/uczelnia:
2. Wiek:
3. Adres:
4. Tel.:
5. Źródło informacji o konkursie:

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa